กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกันยายน 2564

ศปภ. ถกร่างแผนปฏิบัติการฯ - แผนบูรณาการฯ มุ่งเป้าลดเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ปี พ.ศ. 2565 แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุดยาวการกำหนดค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด โดยมี  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ ์  สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56981 ครั้ง