กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกันยายน 2564

ปภ. ติดตามการดำเนินงาน เฝ้าระวัง เตรียมพร้อมรับอุทกภัย ระยะ 2

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมโครงการนำร่องการติดตามเฝ้าระวังเเละเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเเห่งชาติ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในระยะ 2 ของจังหวัดในสังกัด ศูนย์ป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา เขต 8 กำเเพงเพชร เขต 11 สุราษฎร์ธานี เเละเขต 12 สงขลา ในการวางระบบการติดตามเเละเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงเเละปัญหาในพื้นที่ร่วมกับจังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยที่เคยเกิดขึ้นในอดีต รวมถึงสาเหตุของอุทกภัย เเละจุดเปราะบางในเเต่ละพื้นที่ พร้อมติดตั้งวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงานเฝ้าระวังเเละเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยที่เหมาะสม ให้สามารถประสานเเจ้งเตือนความเสี่ยงอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที  โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56273 ครั้ง