กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ปี 2564

เดือนตุลาคม 2564

ปภ.ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปภ.ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ

 
นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะโฆษกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2558 – 2569 ภายใต้การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ดังนี้

 
กรณีน้ำท่วม ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยทั้ง76 จังหวัด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมการปฏิบัติตามแผนฯ รวมถึงเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ทั้งเครื่องสูบน้ำ รถยกสูง เรือ ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและเป็นไปตาม 10 มาตรการรับมือฤดูฝนตามนโยบายของรัฐบาล


สำหรับการติดตามเฝ้าระวังภัย ปภ.ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ เพื่อประสานการทำงานร่วมกับคณะทำงานติดตามสถานการณ์ในทุกจังหวัด โดยติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมนำข้อมูลของหน่วยงานทางวิชาการไปประกอบการวางแผนการบริหารจัดการตามสถานการณ์ ส่วนการป้องกันและลดผลกระทบ ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทุกเขตสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัด โดยจัดกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การเปิดทางน้ำ การขุดลอกแหล่งน้ำ นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมภาคประชาชนให้พร้อมรับมือสาธารณภัย ตามหลัก “การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน” (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM)” เพื่อให้ชุมชนสามารถรับมือสถานการณ์ภัยได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น ทั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยได้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เข้าปฏิบัติการคลี่คลายสถานการณ์ พร้อมทั้งดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย การแจกจ่ายถุงยังชีพตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ 


กรณีน้ำแล้ง ปภ.ได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการกำหนดแผนการให้ความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการผันน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาล ติดตั้งเครื่องสูบส่งน้ำสูบน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำนำน้ำไปเติมยังถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านและจุดแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ อีกทั้งได้ร่วมกับจังหวัดสำรวจ แหล่งน้ำที่ยังมีพื้นที่รองรับน้ำและมีความเหมาะสมในการใช้เครื่องสูบส่งน้ำที่มีสมรรถนะสูงของ ปภ. เพื่อสูบผันน้ำจากพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝนไปกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง...

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2480 ครั้ง