กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

อปภ. ตรวจติดตามบรรเทาแล้ง เตรียมกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภค

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการสูบน้ำกักเก็บเพื่ออุปโภค - บริโภค สำหรับไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ แหล่งกักเก็บน้ำบึงอ้อ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามฯ 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16273 ครั้ง