กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนพฤศจิกายน 2564

ปภ. ยกระดับ อปท. ดีเด่น จัดประกวดจัดการสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยเผชิญเหตุในพื้นที่ โดยจะดำเนินโครงการฯ ทั้ง 4 ภาค ก่อนจัดประกวดฯ ในระดับประเทศ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท และจัดพิธีมอบรางวัลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในสิ้นปี  

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 16259 ครั้ง