กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนพฤศจิกายน 2564

นปภ. เห็นชอบแผนฯ ความปลอดภัยทางถนน ดูแลประชาชน.เดินทางช่วงเทศกาลไร้อุบัติเหตุ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 – 2570 และแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ และนายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56123 ครั้ง