กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนธันวาคม 2564

ปภ. ชุ อปท. จัดการสาธารณภัยดีเด่นปี 64

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดชัยนาท และเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี และเทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดลพบุรี จากทีมที่ผ่านเข้ารอบรวม 12 ทีม

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56272 ครั้ง