กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมกราคม 2565

ปภ. ปรับปรุงแผนฯ อัคคีภัยแห่งชาติ สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ.2566 - 2570 คณะทำงานปรับปรุงและจัดทำแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนฯ ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยพิจารณา โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 69595 ครั้ง