กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมกราคม 2565

ปภ. เพิ่มศักยภาพบุคลากร ออกแบบมาตรการลดเสี่ยงสาธารณภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เค้าโครงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด : การประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย” ในโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารความเสี่ยงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการออกแบบมาตรการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมทั้งระดมความคิดเห็นของบุคลากรของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคนำมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ โดยมี นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38163 ครั้ง