กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมกราคม 2565

ศปถ. แจงปีใหม่ 65 อุบัติเหตุ - เสียชีวิตลดลง ปิดแากถอดบทเรียนเชิงลึก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานแถลงสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค. 64 – 4 ม.ค. 65) เกิดอุบัติเหตุ 2,707 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 333 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,672 คน พบว่าจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากความร่วมมือและความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น ทั้งนี้จะได้ถอดบทเรียนวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศให้เหลือ 12 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนภายในปี พ.ศ. 2570

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 38159 ครั้ง