กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เดือนมกราคม 2565

ปภ. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กำหนดมาตรฐานบริหารจัดการภัยตามมาตรฐานสากล

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รักษาราชการแทน รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมหารือการกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ ทบทวนประเด็นคําถามในการตรวจประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด DDPM+S ในประเด็นหลัก S : Standard เป็นมาตรฐานของประเทศด้านบริหารจัดการสาธารณภัย ตามองค์ประกอบด้านนวัตกรรมและระบบงานคุณภาพ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านเครือข่าย และด้านสถานที่ปฏิบัติงาน ของสํานัก/ศูนย์/กอง/สถาบัน/หน่วยงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 33344 ครั้ง