กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมกราคม 2565

ปภ. ซ้อมแนวทางตรวจติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของจังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในประเด็นการตรวจตามแบบตรวจสอบฯ การรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกรม ปภ.ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นผู้แทนดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามวงเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 20 ล้านบาท และวงเงินในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 10 ล้านบาท ตลอดจนซักซ้อมในประเด็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีอัคคีภัย ไฟป่า และโรคระบาดสัตว์ โดยมี หัวหน้าหน ่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 85699 ครั้ง