กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนมกราคม 2565

ปภ. ติดตามผลการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2565

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดือนมกราคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามภารกิจสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2565 - 2570 งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัย การพัฒนาการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อสั่งการของผู้บริหาร โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56119 ครั้ง