กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ปภ. เสนอลดเร็ว หยุดให้ข้ามทางม้าลาย ปลูกวัฒนธรรมของประเทศ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 56982 ครั้ง