กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

ปภ. ติดตามผลการดำเนินงาน ภารกิจสำคัญมกราคม 2566

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เดือนมกราคม 2566 เพื่อติดตามภารกิจสำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2564 - 2570 การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ตลอดจนข้อสั่งการของอธิบดี

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8874 ครั้ง