กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

ปภ. ร่วมมือบริษัทเกรียงถาวรฯ ส่งต่อสิงของช่วยภัยแล้ง ลำปาง - พะเยา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบและปล่อยขบวนรถขนส่งสิ่งของบริจาค จากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อให้จังหวัดลำปางและพะเยา พิจารณาส่งต่อสิ่งของบริจาคให้เหมาะสมกับสถานกาณณ์ภัยแล้ง

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8876 ครั้ง