กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

ปภ. เสริมสร้างแนวปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ของหน่วยงานหลัก เพื่อสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. ในส่วนกลาง พร้อมทั้งกำหนดจัดการประชุมฯ ร่วมกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ทั้ง 18 ส่วนงานและด้านกฎหมาย ในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการฏิบัติงานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8858 ครั้ง