กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2566

กปภช. หารือตั้งคณะอนุกรรมการฯ กำหนดสัปดาห์การฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตลอดจนพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8890 ครั้ง