กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2566

กอปภ.ก. ติดตามมลพิษจากแหล่งกำเนิด เฝ้าระวังฝุ่นละออง pm2.5

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการติดตามป้องกันมลพิษจากแหล่งกำเนิดการเผาในที่โล่ง ตลอดจนการคมนาคมขนส่ง ใช้การดำเนินคดีกับการลักลอบเผา และรถควันดำ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้หน่วยทหารร่วมสนับสนุนปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6077 ครั้ง