กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2566

ปภ. จับมือภาคีเครือข่ายสนับสนุนอำเภอแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามร่วมกับ นายแพทย์วิทยา ชาติบัญชาชัย ประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การหนุนเสริมจังหวัดเพื่อความปลอดภัยทางถนนของอำเภอเสี่ยงภัยในการขับขี่จักรยานยนต์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนให้จังหวัดแก้ไขปัญหาอำเภอเสี่ยงภัยที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงในกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6081 ครั้ง