กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

ปภ. สร้างความตระหนักรู้รับมือสาธารณภัย ซักซ้อมการดำเนินการระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภารกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแผนการตรวจราชการ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ตลอดจนการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุน ฮ.ปภ. 32 ชุดปฏิบัติการภาคพื้นดิน ในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6089 ครั้ง