กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

ปภ.จัดทำรายละเอียดนโยบายการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 66-70

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาการจัดทำรายละเอียด นโยบายการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี คณะทำงานเฉพาะกิจฯ เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6084 ครั้ง