กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

ปภ. ถอดบทเรียนปฏิบัติการทีม USAR Thailand มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สดุดีป้องกันภัย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “สดุดีป้องกันภัย” และเกียรติบัตรให้แก่ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (ทีม USAR Thailand) จำนวน 42 ราย ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ สาธารณรัฐตุรกี ในการนี้ได้จัดประชุมถอดบทเรียนภารกิจครั้งสำคัญจากการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติภารกิจร่วมกับนานาชาติ เพื่อพัฒนาระบบค้นหากู้ภัยในเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ผู้บริหารระดับสูงของกรมปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6086 ครั้ง