กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

ปภ. เพิ่มศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (รองผู้อำนวยการจังหวัด) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะรองผู้อำนวยการจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน และร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีเอกภาพ โดยมี ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6088 ครั้ง