กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

เกี่ยวกับกองเผยแพร่

ผู้อำนวยการกองเผยแพร่่และประชาสัมพันธ์

นางสาวพัลลรินทร์  ภูกิจ
 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
นางสาวเดือนเพ็ญ  ประทุม   หัวหน้าฝ่าย
นางสาวชุดาภา  ภัทรกรรม
นางสาวเมทินี  ประภัสพงษา
นางสาวรัตติยา  ทองทับ

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์
นายเติมศักดิ์  กังวล   หัวหน้าฝ่าย
นางสาวศกุนตลา  ราษฎรอาศัย
นายวิสวัส  บัวสอน
นายกันยา  เขียวสะอาด
นายคมกฤช  จิตร์แก้ว
นายเอกพงษ์  อัศวมาศบันลือ
นายชาย  แก้วพวง
นายปรวิชญ์  นิมิตกุล
นายไพชยนต์  ด้วงมีเดช
นายภูหลวง  เลี่ยมทอง
จ.ส.อ.ภาพนิมิต  วงศ์ศิริ

ฝ่ายวิชาการ
นางสาวสุวารี  มิ่งเมือง   หัวหน้าฝ่าย
นางสาวสุจิตรา  ฤทธิ์ดี
นายกอบชัย  หงษ์สามารถ
นางสาวจันทร์จิรา  วงษ์เจียม

งานบริหารทั่วไป
นางเบญจวรรณ  ชยางกูร ณ อยุธยา
นางสาวดลยา  ดีคง

เบอร์โทรศัพท์ 
022432200, 022430674

เบอร์โทรสาร 
022432200, 022436622, 022430674

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
026373452
026373453
026373454
026373455

ฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์และสิ่งพิมพ์
026373458
026373462
026373463

ฝ่ายบริหารทั่วไป
026373468
026373469


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 5726 ครั้ง