กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รูปผู้บริหาร กรม ปภ. ค่านิยมองค์กร โลโก้ต่างๆ backdrop ศปถ. ปีใหม่ 2564 Banner รณรงค์ประชาสัมพันธ์ X-stand ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ บอร์ดชัก ความปลอดภัยทางถนน บอร์ดชัก นโยบายทางถนน บอร์ดชัก ความรู้ป้องกันภัย แผ่นพับ โปสเตอร์ คู่มือฉบับการ์ตูน หนังสือ / คู่มือ / ปฏิทิน จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2566 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2565 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2564 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2563 จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ปี 2562 สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ. ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยฯ

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.

1 2
11/11/2558
ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด น้ำที่ใช้แล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
11/11/2558
ใช้ภาชนะในการรองน้ำในการล้างถ้วยชาม ผักและผลไม้
11/11/2558
ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ ลงในชักโครก ลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น
11/11/2558
ไม่กดน้ำซักโครกหลายครั้งขณะใช้งาน ป้องกันการสิ้นเปลืองน้ำ
11/11/2558
กดน้ำแค่พอดื่ม หากดื่มไม่หมดให้นำไปรดน้ำต้นไม้
1 2
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 750507 ครั้ง