กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
Youtube

รณรงค์ป้องกันโควิด

Youtube

1/2/2564
ที่มา : สำนักกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1805 ครั้ง