กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ธันวาคม

ปี 2565

ธันวาคม

6/12/2565
ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อกรณีบ้านของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2313 ครั้ง