กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

กรกฎาคม 2566

7/7/2566
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่การเป็นวิทยากรต้นแบบ ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 สำหรับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สร้างมาตรฐานในการกำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน และการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมี ผู้บริหารสำนัก/กอง/ศูนย์ ปภ.เขต/ปภ.จังหวัด/ปภ.จังหวัดสาขา เข้าร่วมอบรมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8741 ครั้ง