กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

1 2 3 4
30/1/2566
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA) ทั้งการประเมินตนเอง และการรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการประเมิน ผู้ตรวจการประเมิน และผู้ควบคุมระบบให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
30/1/2566
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) กับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กรมอตุนิยมวิทยา กรมศิลปากร กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการแจ้งเตือนสาธารณภัยบนเว็บไซด์ Entry Thailand ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัย
30/1/2566
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าประชุมหารือกับ นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ Chief Regulatory Officer และคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อแสวงหาแนวทางขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี Cell Broadcast สำหรับแจ้งเตือนสาธารณภัยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน
30/1/2566
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานมูลนิธิ กู้ภัย ร่มไทร ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแสดงเจตจำนงค์ร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8745 ครั้ง