กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

1 2 3 4
25/1/2566
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ของหน่วยงานหลัก เพื่อสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ ปภ. ในส่วนกลาง พร้อมทั้งกำหนดจัดการประชุมฯ ร่วมกับหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ทั้ง 18 ส่วนงานและด้านกฎหมาย ในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการฏิบัติงานกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ สู่การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570
24/1/2566
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบและปล่อยขบวนรถขนส่งสิ่งของบริจาค จากบริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด เพื่อส่งต่อให้จังหวัดลำปางและพะเยา พิจารณาส่งต่อสิ่งของบริจาคให้เหมาะสมกับสถานกาณณ์ภัยแล้ง
24/1/2566
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการรับรู้ - รู้เท่าทันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
24/1/2566
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินบริหารงานระบบเตือนภัย
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6087 ครั้ง