กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มกราคม 2566

1 2 3 4
24/1/2566
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิขาการ "ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.ชาติ" เพื่อให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนกลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผน ปภ.ชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
24/1/2566
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) เดือนมกราคม 2566 เพื่อติดตามภารกิจสำคัญ อาทิ การขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 2564 - 2570 การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ตลอดจนข้อสั่งการของอธิบดี
24/1/2566
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ลงนามถวายพระพร และถวายแจกันดอกไม้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมพิธีฯ
24/1/2566
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยกำชับจังหวัดถอดบทเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมฯ
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6079 ครั้ง