กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3
13/2/2566
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกระงับอัคคีภัยในอาคารสูงแบบเต็มรูปแบบณ คอนโดเกษตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวนโยบายในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด "เตรียมให้พร้อม ฝึกซ้อมเป็นประจำ ลงมือทำได้ทันที" เพื่อให้มีความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย สามารถเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้าร่วมฝึก กว่า 200 คน
14/2/2566
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue) หรือทีม USAR Thailand สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐตุรกี ภายใต้ชื่อภารกิจ “Thailand for Turkiye” ซึ่งทีม USAR Thailand กำหนดเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline เที่ยวบิน TK69 เวลา 23:30 น. ทั้งนี้ นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดเตรียมประกอบกำลังทีมUSAR Thailand ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14/2/2566
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดสัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตลอดจนพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570
14/2/2566
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 - 2570
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6095 ครั้ง