กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3
14/2/2566
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การต้อนรับ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารจัดการสาธารณภัย รวมทั้งการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้การต้อนรับ
1 2 3

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6082 ครั้ง