กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

1 2 3 4
31/3/2566
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมความพร้อมตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพิจารณากำหนดให้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่อำเภอบรรจุเป็นระเบียบวาระประจำในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
31/3/2566
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงนำพาประเทศชาติผ่านพ้นการศึกสงคราม ทรงพระปรีชาสามารถด้านการพาณิชย์ ทั้งยังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมติ ครม.ประกาศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 ให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันมหาเจษฎาบดินทร์” ถือเป็นวันสำคัญของชาติ
30/3/2566
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามและแก้ไขปัญหากรณีไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้เข้าใจขั้นตอนการทำงานเตรียมพร้อมการปฏิบัติงาน ระดมสรรพกำลังส่วนราชการ ประชาชน อาสาสมัครโดยเฉพาะจังหวัดที่กำลังเผชิญปัญหาฯ โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกร มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62 จังหวัด
30/3/2566
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.) ของ สปฉ. 4 ส่วนผจญเพลิง สปฉ. 5 ส่วนงานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน และ สปฉ. 9 ส่วนงานการค้นหาและกู้ภัย ณ โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการการจัดการสาธารณภัยระดับ 3 หรือระดับ 4 สนับสนุนการปฏิบัติงานในกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6057 ครั้ง