กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

1 2 3 4
22/3/2566
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (รองผู้อำนวยการจังหวัด) ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะรองผู้อำนวยการจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน และร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดการสาธารณภัยได้อย่างมีเอกภาพ โดยมี ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
21/3/2566
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “สดุดีป้องกันภัย” และเกียรติบัตรให้แก่ชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติ (ทีม USAR Thailand) จำนวน 42 ราย ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ได้ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์แผ่นดินไหว ณ สาธารณรัฐตุรกี ในการนี้ได้จัดประชุมถอดบทเรียนภารกิจครั้งสำคัญจากการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติภารกิจร่วมกับนานาชาติ เพื่อพัฒนาระบบค้นหากู้ภัยในเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ผู้บริหารระดับสูงของกรมปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
21/3/2566
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานต้อนรับ Mr. Eli Eliyahu Sneh อัครราชทูต ฝ่ายกงสุลผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และ Mr. Geoffrey J. Martineau หัวหน้าฝ่ายบริการพลเมืองอเมริกันและรองกงสุลใหญ่ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือร่วมกันในประเด็นความร่วมมือด้านการจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ และนางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมต้อนรับฯ
17/3/2566
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาการจัดทำรายละเอียด นโยบายการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบาย มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยมี คณะทำงานเฉพาะกิจฯ เข้าร่วมประชุมฯ
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8742 ครั้ง