กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มีนาคม 2566

1 2 3 4
7/3/2566
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครอบคลุมในระดับพื้นที่หากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ให้จังหวัดยกระดับปฏิบัติการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาขอรับการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (KA-32) ปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อลดปริมาณจุดความร้อน โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยง และหัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เข้าร่วมประชุมฯ
3/3/2566
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานมอบโล่รางวัลองค์กรและบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ ณ โรงแรมรามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ในเวทีการประชุม “ 9 จังหวัด ก้าวย่างสู่ความสำเร็จถนนปลอดภัย” ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดและพื้นที่สู่เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตของประเทศให้เหลือ 12 คนต่อประชากรแสนคนภายในปี พ.ศ. 2570 โดยมี นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสสส. และนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร รองประธานแผนงาน สอจร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
2/3/2566
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสวนาในหัวข้อ ค่านิยมองค์กรกับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการและมีภาพรวมแห่งความสำเร็จที่ตรงกันของบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานในมุมมองของบุคลากรภายนอกและภายในกรม 3 ช่วงวัย นำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8744 ครั้ง