กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

เมษายน 2566

1 2
25/4/2566
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันทักษะการกู้ภัยของอาสาสมัครองค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 22 - 23 เมษายน 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัย และเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี ของเครือข่ายองค์การสาธารณกุศลด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยมี คณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีฯ
25/4/2566
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เมษายน 2566 เกิดอุบัติเหตุ183 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 16 ราย ผู้บาดเจ็บ 202 คน สถิติอุบัติเหตุสะสม 7 วัน (11-17 เมษายน2566) เกิดอุบัติเหตุ รวม 2,203 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 264 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,208 คน ประสาน ศปถ.จังหวัดวิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนน ประเมินผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุ เน้นมาตรการที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้จำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตลดลง เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการ ศปถ. และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมฯ
10/4/2566
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด "ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการ ศปถ. และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีเปิดฯ
10/4/2566
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ น้ำดื่ม เสื้อกั๊ก กระบองไฟ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานรูปแบบบาร์ที่ให้พลังงานจากบริษัท ทีดี เทรด จำกัด ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาชุมชน นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ประธานคณะกรรมการโครงการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน และนายถนาจศักดิ์ ดวงทิพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพี เทรด จำกัด ร่วมส่งมอบเพื่อนำไปใช้สนับสนุนภารกิจการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน โดยมีคณะผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมพิธีฯ
1 2

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 6165 ครั้ง