กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี คำแนะนำในการใช้เว็บไซต์ การปราบปรามทุจริต บริการของกองเผยแพร่ฯ เกี่ยวกับกองเผยแพร่ อาเซียนของไทย

ภารกิจผู้บริหาร

มิถุนายน 2566

26/6/2566
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ” รอบชิงชนะเลิศ ประเภทประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสื่อสารแนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่สาธารณะเพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยอย่างยั่งยืน โดยใช้เกมส์เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้แก่เยาวชนและประชาชน ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นเกียรติฯ
19/6/2566
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาจัดตั้งสถานีฝึกดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี พร้อมทั้งจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือฝึกอบรมด้านการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยระหว่าง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับบริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ในหลักสูตรดับเพลิงโครงสร้างปิด/อาคาร และหลักสูตรดับเพลิงในภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 8888 ครั้ง