กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ.พร้อมดูแลประชาชนทุกครัวเรือน มุ่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1327 ครั้ง