กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ. บูรณาการข้อมูลแจ้งเตือนภัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling) กับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กรมอตุนิยมวิทยา กรมศิลปากร กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ณ ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเชื่อมโยงระบบการให้บริการแจ้งเตือนสาธารณภัยบนเว็บไซด์ Entry Thailand ในการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางได้อย่างปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347447 ครั้ง