กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ.หนุน ปภ.จังหวัด - ศูนย์ ปภ.เขตฯ ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (EPA) ทั้งการประเมินตนเอง และการรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการประเมิน ผู้ตรวจการประเมิน และผู้ควบคุมระบบให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347441 ครั้ง