กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ. เสริมสร้างค่านิยมองค์กร พัฒนาระบบราชการ 4.0

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสวนาในหัวข้อ ค่านิยมองค์กรกับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการและมีภาพรวมแห่งความสำเร็จที่ตรงกันของบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานในมุมมองของบุคลากรภายนอกและภายในกรม 3 ช่วงวัย นำมาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรให้เกิดผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347444 ครั้ง