กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

กอปภ.ก.ติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น pm2.5

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ครอบคลุมในระดับพื้นที่หากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เกินค่าเกินมาตรฐานต่อเนื่อง ให้จังหวัดยกระดับปฏิบัติการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำเพิ่มความชื้นและลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาขอรับการสนับสนุนอากาศยานปีกหมุนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (KA-32) ปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อลดปริมาณจุดความร้อน โดยมี นายรัฐพล นราดิศร นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยง และหัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 347452 ครั้ง