กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
อปพร. เว็บบอร์ด

ปภ. เตรียมความพร้อมบริหารจัดการอุบัติเหตุช่วงวันหยุด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อการเตรียมความพร้อมตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งพิจารณากำหนดให้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่อำเภอบรรจุเป็นระเบียบวาระประจำในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 325574 ครั้ง